YouTube & Foto's

Onze liefhebbers filmen ook...

 

 

 

 


 

AT5 Nieuws

 

 

 


 

Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud

 


Interview HP December 2012

Dorothy Beynes - Heijmeijer van Heemstede

In Het Pierement staat het draaiorgel in al zijn verschijningsvormen centraal, maar de mens rond het orgel is min- stens zo belangrijk. Het kan dan gaan om mensen direct rond het orgel (exploitanten, eigenaren) maar ook mensen die het mogelijk maken dat orgels hun klanken kunnen laten horen. Denk hierbij aan verstrekkers van vergunningen, maar ook aan comité’s, stichtingen en andere verbanden die draaiorgelklanken laten voortbrengen. In dit kader gaat het om de organisatie die het draaiorgelfestival te Amsterdam mogelijk maakt.

Het woord is aan Dorothy Beynes - Heijmeijer van Heemstede, tot voor kort voorzitter van de door haar opge- richte Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam.

‘In feite ben ik altijd op zoek om te kij- ken waar ik met de Stichting Heijmeijer van Heemstede misschien een verschil kan maken. Iets mooier maken, iets ver- beteren of een actie ondernemen om een bepaalde groep, die belangrijk is voor de stad, weer een gezicht te geven. Dit laatste geldt natuurlijk heel duide- lijk voor de draaiorgels in onze hoofd- stad.

Iemand uit de Stadsdeelraad Centrum maakte mij in 2003 attent op het feit dat er nog maar drie draaiorgels op de straat kwamen. Natuurlijk verdien je weinig met een orgel, maar ook bleek al gauw dat de mannen vaak openlijk bedreigd werden en moesten vertrekken omdat de winkeliers kennelijk liever hun eigen lawaai hoorden, namelijk de popmuziek, die soms keihard door de winkels galmt.

Ik ging nadenken en besloot een groot festival te organiseren op de Dam. Ik nam contact op met Daphne Grimmelikhuizen, directeur van ‘Hart voor Amsterdam’, die ik wist over te halen om met mij mee te doen. Verder sloten zich aan Aad Toth en Senny Chan en met zijn vieren hebben we toen in 2004 een geweldig festival op touw gezet.

Jos Brink, die ik goed kende, bood aan om alles aan elkaar te praten en vervol- gens sloten Jacques d’Ancona, Willeke Alberti en Ernst Daniel Smid zich aan.

 

 

Nieuws van het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud

Nog in 2011 zijn de door het NFD ondersteunde restauraties van de Grote Blauwe en het Stijvebeeldje voltooid. De restauratie van de Grote Blauwe duurde langer dan voorzien, omdat de conditie van een aantal onderdelen, vooral de windlade, veel slechter was dan zich aanvankelijk liet aanzien. Op zondag 20 november 2011 kon de Grote Blauwe zijn frisse klanken weer laten horen in een speciaal daarvoor geregelde presentatie in het Haarlems Draaiorgelmuseum die door veel orgel- liefhebbers werd bijgewoond (zie ver- slag in Het Pierement, januari 2012). Ook de restauratie van het Stijvebeeldje nam meer tijd, vooral door de onvoor- ziene late oplevering van het front. De trotse eigenaar, Erik Mertens, presen- teerde zijn instrument op 18 maart jl. in een speciaal voor onze donateurs geor- ganiseerd concert in het Museum Speelklok te Utrecht. Op 30 maart wer- den de bezoekers van de KDV-concert- avond in dit museum bij de ingang door het Stijvebeeldje verwelkomd.

Er zijn in 2011 geen nieuwe aanvragen voor financiële steun bij restauraties ingediend.

Met recente promotieacties kon het aantal donateurs van het NFD aanzien- lijk worden uitgebreid. In 2011 hebben 235 donateurs één of meerdere bijdra- gen gestort. Het bestuur is verheugd over het feit dat 70% van de ruim 100 nieuwe donateurs die in 2010 met de CD van de Cello zijn geworven, ook in 2011 hun donatie hebben voldaan.

In onze bestuursvergadering van okto- ber 2011 is uitvoerig gesproken over de missie en visie van het NFD voor de komende jaren. Het NFD bestuur wil niet lijdzaam de ontwikkelingen in de Nederlandse orgelwereld afwachten, maar juist proactief optreden om zoveel mogelijk waardevolle draaiorgels voor Nederland te behouden. Steun van onze donateurs is daarbij onontbeerlijk, maar daarnaast zullen we ook via andere wegen proberen de nodige geldmidde- len te verkrijgen. Te denken valt aan eenmalige giften, legaten, bedrijfsdona- ties, sponsoring, optredens van door het NFD ondersteunde orgels, lezingen en ondersteuning door cultuurfondsen. Voorts is het bestuur bezig met het

inventariseren van die orgels waarop onze steun zich in de nabije toekomst primair moet richten. Over de invulling en de resultaten van deze activiteiten worden onze donateurs regelmatig geïnformeerd via het NFD-informatie- blad. Nieuwe ontwikkelingen worden ook regelmatig vermeld op onze web- site: www.draaiorgelbehoud.nl


Promotieactiviteiten

In 2011 is een begin gemaakt met speciale optredens van ‘NFD-orgels’
op straat, waarbij de opbrengst van de mans ten goede komt aan het NFD.
Zo heeft de Cello op 3 september 2011 opgetreden in Culemborg met de wel- willende medewerking van de eigenaar, Hans Hegi, en Piet Gerbranda, die daar- voor zijn eigen orgel in de stalling liet staan. Wij hopen dat dit goede voor- beeld in 2012 navolging krijgt.
NFD heeft in het afgelopen jaar contac- ten gelegd met een aantal cultuurfond- sen. Binnen de voorwaarden van enkele fondsen bestaan er mogelijkheden om subsidies voor restauraties van draai- orgels te verkrijgen. Een belangrijke eis is de status als cultureel erfgoed van het te subsidiëren object, in ons geval dus draaiorgels. Die status dient te blijken uit een register waarin dergelijke cul- tuurgoederen als resultaat van objectie- ve beoordeling zijn opgenomen. Ons bestuur is daarover in overleg getreden met het ministerie van OCW en de Stichting Mobiele Collectie Nederland, die door dit ministerie is belast met de inrichting van het zgn. Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Voor objecten die daarin uiteindelijk zullen zijn opge- nomen bestaat er voor de eigenaren, naast de mogelijkheid tot subsidieverle- ning door cultuurfondsen voor restaura- ties, bovendien een mogelijkheid om via het ministerie van OCW faciliteiten in de vorm van laagrentende leningen te verkrijgen. In nauw overleg met de KDV zal het bestuur van het NFD een overzicht samenstellen van draaiorgels, die aan de voorwaarden voldoen om in het hierboven genoemde register te kunnen worden opgenomen.

Rein Schenk, Voorzitter Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud

  


Ook Anne Lize van der Stoel (toen voorzitter Stadsdeelraad Centrum) was hierbij, evenals de toenmalige directeur van het Museum Speelklok in Utrecht, Floris de Gelder.

En dan de sponsors: het Zwanenkoor beloofde onmiddellijk met vijftig men- sen belangeloos te komen zingen (en hebben dat in de jaren die volgden ook steeds gedaan).

Een andere geweldige sponsor was het Hotel Krasnapolsky, dat onmiddellijk aanbood om de Amsterdam Borrel,
na afloop van de opening op de Dam, volledig aan te bieden.

Het was mijn bedoeling om hier een echte netwerkborrel van te maken waar mensen uit de politiek, de kunstwereld, bekende Amsterdammers en de Amsterdamse bedrijven elkaar zouden vinden bij een goed glas.
Ook Stadgoed en Stadgenoot die zoveel voor de stad doen, schonken een bijdra- ge, net als diverse anderen.

Na een buitengewoon succesvol en kleurrijk festival in 2004, waarmee ik het draaiorgel op een positieve manier op de kaart zette, dacht ik dat het een goed idee was om de komende jaren jaarlijks een wat kleiner festival te organiseren, maar dan steeds op een ander plein om zodoende de hele stad bij deze actie te betrekken.

Dat heeft niet zo goed gewerkt. We hebben gestaan op de Nieuwmarkt (2006) en op het Rembrandplein / Thorbeckeplein (2007), maar uiteinde- lijk zijn wij toch teruggekomen op de Dam (vanaf 2008) en zullen daar altijd blijven.

Na een paar jaar ging ik samenwerken met Hans Valks, directeur van Aannemersbedrijf de Cannenburg, die ik kende uit Buitenveldert. We organi- seerden het gehele festival met ons tweeën en dat werkte bijzonder goed en efficiënt. Vervolgens kreeg Hans het te druk met andere werkzaamheden en ging ik verder met Hans Mensink, de oprichter van het Zwanenkoor, Nico Meijer en Ria van Schaik. Ook dit was een gezellig clubje dat zeer prettig met elkaar werkte.

In die periode wilde ik van het Draaiorgel Festival Amsterdam een officiële stichting maken en dat is toen ook gebeurd.
Met de gemeente was het altijd wat moeizaam. De bestuurders waren over

het algemeen erg enthousiast over mijn idee, maar als puntje bij paaltje kwam ging er heel erg vaak wat fout.
Ik herinner mij goed hoe wij in 2004 bij het eerste festival op de Dam om 9.00 uur stonden bij de opbouw van de podia en de binnenkomst van de vele draaiorgels die vanuit heel Nederland naar Amsterdam kwamen, onder het toeziend oog van Henk Hiddinga van de Kring van Draaiorgelvrienden, die ieder jaar voor de draaiorgels zorgt. Wat bleek! Enige mensen waren druk bezig de stenen uit de Dam te boren en hadden geen boodschap aan het feit dat er een festival zou plaatsvinden. Uiteindelijk is het werk gestopt na ingrijpen door de gemeente.

Een andere keer, op de Nieuwmarkt, bleken er veel meer kramen te zijn op de markt dan ons was verteld, zodat er niet genoeg ruimte was voor de diverse draaiorgels.

Toen wij een jaar later het Rembrand- plein en het Thorbeckeplein hadden gehuurd bleek dat het evenement ‘De grootste kroket’ van de gemeente het Rembrandplein had gehuurd, terwijl ik die ruimte al had. Ik heb geprobeerd met deze krokettenman tot een samen- werking te komen, maar op de dag zelf werden wij gewoon weggedrukt en van de gemeente kregen wij geen cent retour.

Of toen wij voor een festival behalve de Dam, ook het Beursplein hadden gehuurd (2009), bleek dit ook dubbel te zijn verhuurd, aan een of andere Zuid- Amerikaanse dansgroep.

Eveneens wat sponsoring betreft, kregen wij van de gemeente met de grootste moeite 1000 euro, terwijl de gekste activiteiten voor een aanmerke- lijk groter bedrag door diezelfde gemeente werden gesponsord. Onbegrijpelijk, gezien hun zogenaamde enthousiasme voor mijn idee om het draaiorgel te steunen.

Kortom, er komt best wel wat bij kijken om een festival te organiseren, maar het is leuk om te doen.
We hebben, behalve alle eerder genoemde bekende Nederlanders, ook minister Ronald Plasterk gehad en André van Duin met Corry van Gorp, burgemeester Eberhard van der Laan, Els Iping en zoveel andere bekende Amsterdammers en Nederlanders.

Het was al die jaren een geweldige feestelijke dag!

Anne Lize van der Stoel (links) en Dorothy Beynes (rechts).

Je moet niet eindeloos op dezelfde plek blijven zitten en daarom vond ik het een goed idee om eens naar een geschikte opvolger uit te zien.

Anne Lize van der Stoel is een enthou- siast bestuurder en ik denk dat ze als geen ander in staat is om dit festival weer vele jaren te gaan leiden, zodat het draaiorgel weer de plek krijgt in Amsterdam die het verdient. Ik hoop dan ook dat de nieuwe voorzitter mijn beleid in deze gaat doorzetten. Ik wens haar alle succes!’

Tot zo ver het citaat.
In 2010 heeft Anne Lize van der Stoel het voorzitterschap van Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam overge- nomen; Dorothy Beynes werd erelid. Het draaiorgelfestival in 2011 werd door de stichting in nieuwe samenstel- ling georganiseerd.
Een dergelijke plaatselijke stichting met eigen rechtspersoonlijkheid kan gemak- kelijker richting overheid en sponsors werken. Het is nu eens niet een mid- denstandsorganisatie of Stichting ‘jubi- leumstad zoveel jaar’.
Van de kant van de Kring van Draaiorgelvrienden wil ik melden dat steeds op een zeer plezierige wijze is/wordt samengewerkt met deze stichting.

Henk Hiddinga

 


 

 


Kaart

Volg ons op Facebook

Facebook

Partners

FEBO
FEBO

Febo